Biwo Danbury nou an te deplase nan 78 Triangle Street, Danbury CT 06810

Pwogram nou yo

Pran Aksyon ak Patisipe

Aksyon Early Learning Center

AELC se yon pwogram konplè pou gadri pou timoun piti pandan tout ane a ki sèvi 153 timoun ki soti nan fanmi ak moun ki gen revni fèb (ki soti nan Greater Danbury Area) nan laj ant dizwit mwa jiska sis ane. Yo bay timoun yo yon bon jan kalite edikasyon, an konjonksyon avèk atelye yo bay paran yo ki ede amelyore kapasite lavi yo. Sant lan ouvri pandan tout ane a epi frè yo detèmine pa yon echèl glisman ki baze sou revni ak bezwen kay la. AELC gen akreditasyon NAEYC, li ouvri pandan tout ane a epi li finanse pa Depatman Sèvis Sosyal Eta Connecticut, Preparasyon pou Lekòl Danbury, United Way of Western Connecticut.

Pwogram Sekou Manje Kominotè

Kolekte manje nan boutik lokal epi delivre li nan gadmanje lokal chak jou.

Sèvis Sipò Kominotè

CSS se yon koleksyon pwogram ki fèt pou bay sèvis kliyan ki an kriz anba modèl HSI (Enfrastrikti Sèvis Imèn). Sèvis Sipò Kominotè se youn nan pwogram ki pi popilè e ki pi recheri nou yo nan CAAWC. Kèk nan pwogram ki pi popilè anba Sèvis Sipò Kominotè yo se:

Sèvis Jesyon Ka
SÈVIS JESYON KA pou moun ak fanmi ki elijib pou revni ki bezwen asistans ak aplikasyon DSS, Asistans pou Chèche Travay, Asistans pou Chèche Lojman, Swen Timoun, Klas ESL, Enfòmasyon ak Referans, Sèvis Dwòg oswa Alkòl, Sèvis Planifikasyon Familyal, Sèvis Sipò pou Sante Mantal, pami lòt moun.
Pwogram kouchèt
PWOGRAM OUCHÈT bay kouchèt ak ti sèvyèt gratis yon fwa pa mwa pou moun ki pa gen anpil revni ak moun ki abite nan zòn Greater Danbury.

Kritè Elijiblite yo:

  • Foto idantifikasyon
  • Verifikasyon Revni Kay la (4 dènye semèn) – Revni dwe nan nivo 200% Nivo povrete federal la oswa pi ba.
  • Kat Sekirite Sosyal pou tout moun nan kay la.
Pantry Manje

GANDRI MANJE A bay manje gratis yon fwa pa mwa pou fanmi ki pa gen anpil revni ak moun ki abite nan zòn Greater Danbury. Pantry Manje a ouvri chak Jedi soti 11am rive 1pm epi li bay kliyan manje sou yon baz kalifikasyon ki detèmine pa revni.

Kritè Elijiblite yo:

  • Foto idantifikasyon
  • Verifikasyon Revni Kay la (4 dènye semèn) – Revni dwe nan oswa pi ba pase 235% nan FPL la.
  • Kat Sekirite Sosyal pou tout moun nan kay la.

Asistans Ijans

ASISTANS IJANS se yon sèvis yo bay pou konekte moun ak/oswa fanmi k ap fè fas ak kriz ak sèvis apwopriye tankou yon abri pou sanzabri, gadmanje rad oswa lòt sèvis ijans ki pral ede yo satisfè bezwen ijans yo kounye a.

Asistans enèji

Asistans Enèji se yon pwogram ki ede patisipan ki kalifye yo ak sous prensipal chalè yo, pou yo kapab rete cho nan sezon fredi a. Sa gen ladann asistans ak depans pou jwenn gaz, sèvis piblik, ak fason pou konbat pri enèji k ap monte. Yo bay patisipan yo èd atravè pwogram CEAP, Operation Fuel ak pwogram Elderly Emergency Fuel.

Travay ak Konpetans lavi

Fòmasyon Konpetans Travay bay kliyan konpetans ak fòmasyon ki pral ede yo fè konpetisyon nan espas travay jodi a – pou yo rive jwenn djòb ak reyisi nan travay yo. Sèvis yo enkli devlopman rezime, entèvyou, rechèch travay, preparasyon pou travay ak ladrès lavi/aktivite motivasyon. Yo disponib tou kou òdinatè nan Microsoft Office Suite 2016 ak Alfabetizasyon Finansye. (Kounye a disponib pou kliyan nan biwo Stamford nou an)

SNAP

Pwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè bay sipò nitrisyonèl pou moun ki pa gen anpil revni. Si yo elijib, avantaj SNAP yo ka ede fanmi yo peye yon rejim alimantè ki bon sou plan nitrisyonèl. Avantaj SNAP yo pa lajan kach. Benefis SNAP yo bay sou yon kat elektwonik ki itilize tankou yon ATM oswa kat labank pou achte manje nan pifò boutik.

Pwogram taks sou revni VITA

VITA bay preparasyon taks sou revni gratis ak opsyon pou ranpli elektwonik gratis pou moun ak fanmi ki satisfè kondisyon kalifikasyon pwogram nan. Pwogram VITA nou an sèvi kominote a pandan Sezon taks.

htCreole